Geodézie Pokorná - Polák

Ceník

Kompletní ceník a specifikace nabízených geodetických služeb. K uvedeným cenám se nepřičítá DPH, nejsme plátci.

V uvedených cenách jsou zahrnuty veškeré náklady (včetně nákladů na dopravu) na uvedené služby a veškeré příznivé nebo nepříznivé technické, přírodní, časové a jiné podmínky za kterých jsou uvedené služby poskytovány.

Obsah

Všeobecné cenové podmínky

Geodetické služby a ceny

1. Geodetický bod, síť bodů bodového pole
2. Tematická mapa velkého měřítka
3. Digitalizace mapy velkého měřítka
4. Mapový podklad pro projekt stavby nebo terénní úpravy - polohopis a výškopis
5. Podélný nebo příčný profil terénu pro projekt liniové stavby
6. Inženýrské sítě - vyhledání, zaměření, zobrazení, podklady od správce
7. Vytyčovací síť stavby nebo terénní úpravy
8. Vytyčení stavby nebo terénní úpravy
9. Kontrolní nebo ověřovací měření objektů staveb
10. Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby nebo terénní úpravy
11. Vytyčení hranice pozemku
12. Geometrický plán
13. Technicko-právní služby v katastru nemovitostí a v zeměměřictví
14. Hodinové a paušální sazby

Etický kodex zeměměřiče - vybraná ustanovení


Všeobecné cenové podmínky

 1. K uvedeným cenám se nepřičítá daň s přidané hodnoty - nejsme plátci daně z přidané hodnoty.
 2. V uvedených cenách jsou zahrnuty veškeré náklady (včetně nákladů na dopravu) na uvedené služby a veškeré příznivé nebo nepříznivé technické, přírodní, časové a jiné podmínky za kterých jsou uvedené služby poskytovány.
 3. Geodetické služby se poskytují v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami (zejména předpisy a normami platnými v zeměměřictví a katastru nemovitostí a ve stavebnictví) a v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou s objednatelem podle obchodního zákoníku nebo objednatelem doručenou písemnou, faxovou nebo elektronickou objednávkou.
 4. Příznivými podmínkami, za kterých je možné sjednat snížení uvedené ceny jsou zejména:
  1. měřická přístupnost předmětů měření (minimální zastavěnost nebo zarostlost lokality, rovinatý terén, vzájemná blízkost měřených objektů, hustá síť existujících geodetických bodů, minimální dopravní frekvence, malá dopravní vzdálenost apod.), jarní, letní a podzimní roční období a nízká přesnost měření s minimem potřebných kontrol,
  2. nízký počet dat obsažených v měrné jednotce ceny,
  3. levný materiál (lehké stabilizační značky, levné folie a papíry apod.),
  4. existence podkladů objednatele v podstatné míře využitelných k přepracování na nové dílo a podobně.
 5. Nepříznivými podmínkami, za kterých je možné sjednat zvýšení uvedené ceny jsou zejména:
  1. obtížná měřická přístupnost předmětů měření (hustá zastavěnost nebo zarostlost lokality, kopcovitý terén, vzájemná vzdálenost měřených objektů, řídká síť existujících geodetických bodů, vysoká dopravní frekvence, velká dopravní vzdálenost apod.), zimní roční období, vysoká přesnost měření vyžadující opakování a kontroly měření a nestandardně krátká lhůta plnění.
  2. vysoký počet dat obsažených v měrné jednotce ceny případně dokumentace v 3D formě,
  3. drahý materiál (těžké stabilizační značky, drahé folie a papíry apod.),
  4. nestandardní vlivy, například podstatně zkrácená doba plnění, měřická činnost v noci, v podzemí, v území se zvýšeným nebezpečím úrazu nebo onemocnění a podobně,
  5. náklady na úhradu škod na zemědělských a lesních kulturách vzniklých při stabilizaci, signalizaci a měření v terénu a náklady na odstranění překážek znemožňujících výkon v terénu.
 6. Tento ceník je platný od 25.9.2017.

na obsah


Geodetické služby a ceny

1. Geodetický bod, síť bodů bodového pole

Předávané výsledky (dílo):

 1. technická zpráva
 2. značka v terénu nebo na objektu stabilizovaného (případně také signalizovaného) bodu polohového nebo výškového bodového pole
 3. místopis a další podklady pro geodetické údaje nebo nivelační údaje bodu bodového pole (pro výkon stabilizace bodu)
 4. geodetické údaje bodů, nivelační údaje bodů
 5. seznam souřadnic bodů, seznam výšek bodů
 6. přehledný náčrt sítě bodů
 7. oznámení závad a změn na geodetických bodech

Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka Měrná jednotka Cena
01 - Stabilizace geodetického bodu kamenným mezníkem M2 1 geodetický bod 1570
02 - Stabilizace geodetického bodu mezníkem s plastovou hlavou 1 geodetický bod 150
03 - Stabilizace geodetického bodu kovovým hřebem 8 x 100 mm s hlavou Ø 20 mm 1 geodetický bod 40
04 - Signalizace bodu ochrannou tyčí 1 geodetický bod 1070
05 - Zaměření, výpočty a vyhotovení dokumentace geodetického bodu 1 geodetický bod 1 600
06 - Připojení na závazný referenční systém - zaměření a výpočty dočasně stabilizovaného měřického bodu 1 měřický bod 700
07 - Nivelace přesnosti s0 ≤ 3 mm 1 km nivelačního pořadu 5 400
08 - Nivelace přesnosti 3 mm ≤ s0 ≤ 10 mm 1 km nivelačního pořadu 4 300
09 - Nivelace přesnosti s0 ≥ 10 mm 1 km nivelačního pořadu 3 400

na obsah


2. Tematická mapa velkého měřítka

Předávané výsledky (dílo):

 1. technická zpráva
 2. digitální tematická mapa - soubor grafických dat smluvně sjednaného formátu a struktury s popisem struktury dat
 3. kresba digitální mapy na papíře

Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka Měrná jednotka Cena
01 - Tematická mapa (polohopis a výškopis)
- zastavěné území
- zalesněné / křovinaté území
- výškově velmi členitý terén
1 ha mapovaného území 15 400
02 - Tematická mapa (polohopis a výškopis)
- částečně zastavěné území
- částečně zalesněné / křovinaté území
- výškově členitý terén
1 ha mapovaného území 9 700
03 - Tematická mapa (polohopis a výškopis)
- nezastavěné území
- nezalesněné území
- přehledný rovnoměrný terén
1 ha mapovaného území 4 900
04 - Zaměření a zobrazení samostatného délkového prvku obsahu mapy 100 m délkového prvku 1 550
05 - Zaměření a zobrazení samostatného bodového prvku obsahu mapy 1 bodový prvek 450

Poznámky:

 1. Tematickými mapami základního významu jsou Jednotná železniční mapa (JŽM), Základní mapa závodu (ZMZ), Základní mapa dálnice (ZMD), Základní mapa letiště (ZML), Technická mapa města (TMM), Základní důlní mapa (ZDM), jsou-li vyhotovovány na podkladě měření polohopisu a výškopisu tematického obsahu, s převzetím obsahu katastrální mapy a jiných využitelných mapových podkladů. Uvedené mapy se vyhotovují za účelem správy území.
 2. Ostatní tematické (příslušná ČSN používá pojmu „účelové“) mapy slouží zejména přípravě (podklad pro územní řízení a vydání územního rozhodnutí) a projektování (podklad pro stavební řízení a vydání stavebního povolení nebo povolení terénních úprav) staveb, terénních úprav a těžebních prací na povrchu nebo slouží správě území (například Provozní důlní mapa, Orientační mapa města nebo obce apod.).
 3. Ceny položek 04 a 05 se použijí pro soubor více prvků v jedné lokalitě, ojedinělé vzájemně vzdálené samostatné prvky obsahu mapy se oceňují individuálně.
 4. Ceny položek 04 a 05 je možné použít pro reambulaci (údržbu, aktualizaci) tematické mapy velkého měřítka.
 5. Délkovým prvkem se rozumí objekt zobrazený v mapě čarou (hranice, trasa objektu, hrana výškopisu apod.). Bodovým prvkem je objekt zobrazený v mapě obvykle předepsanou mapovou značkou vztahující se k jednomu podrobnému bodu obsahu mapy.

na obsah


3. Digitalizace mapy velkého měřítka

Předávané výsledky (dílo):

 1. technická zpráva
 2. rastrový obraz mapy (barevná hloubka 24 bitů) ve formátech TIFF nebo JPEG
 3. digitalizovaná mapa - soubor grafických dat smluvně sjednaného formátu a struktury s popisem struktury dat v závazném nebo jiném smluvně sjednaném referenčním systému

Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka Měrná jednotka Cena
01 - Skenování podkladu do formátu A0 s rozlišením do 600 dpi 1 mapový list 400
02 - Skenování podkladu do formátu A0 s rozlišením 600 - 800 dpi 1 mapový list 600
03 - Transformace rastrového souboru na rohy mapového listu 1 mapový list 100
04 - Transformace rastrového souboru na hektarovou síť nebo identické body 1 mapový list 400
05 - Vektorizace rastrového souboru 1 ha digitalizované mapy 1 800
06 - Výpočet souřadnic z měřených dat a vektorizace podle měřického náčrtu nebo originálu mapy 1 ha digitalizované mapy 4 200

na obsah


4. Mapový podklad pro projekt stavby nebo terénní úpravy - polohopis a výškopis

Předávané výsledky (dílo):

 1. technická zpráva ve formátu PDF (Adobe Acrobat / Reader)
 2. digitální mapový podklad pro projekt - soubor grafických dat ve formátu DGN (MicroStation), DWG, DXF (AutoCAD), PDF (Adobe Acrobat / Reader) s popisem struktury dat
 3. dle požadavku výtisk digitálního mapového podkladu na papíře

Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka Měrná jednotka Cena
01 - Mapový podklad pro projekt rodinného domu nebo jiné jednoduché stavby (polohopis a výškopis) mapované území do 2000 m2 5 200
02 - Mapový podklad pro projekt (polohopis a výškopis)
- zastavěné území
- zalesněné / křovinaté území
- výškově velmi členitý terén
1 ha mapovaného území 14 000
03 - Mapový podklad pro projekt (polohopis a výškopis)
- částečně zastavěné území
- částečně zalesněné / křovinaté území
- výškově členitý terén
1 ha mapovaného území 8 800
04 - Mapový podklad pro projekt (polohopis a výškopis)
- nezastavěné území
- nezalesněné území
- přehledný rovnoměrný terén
1 ha mapovaného území 4 600
05 - Tisk mapového podkladu na papír 1 formát A4 14

Poznámka:

Jednoduchou stavbou se ve smyslu stavebního zákona rozumí nejčastěji rodinný dům, garáž, malá provozovna apod.

na obsah


5. Podélný nebo příčný profil terénu pro projekt liniové stavby

Předávané výsledky (dílo):

 1. technická zpráva
 2. soubor grafických dat smluvně sjednaného formátu
 3. dle požadavku kresba profilu na papíře, případně kresba profilu v mapě velkého měřítka

Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka Měrná jednotka Cena
01 - Podélný profil 100 m profilu 1 400
02 - Příčný profil 30 m profilu 900

Poznámka:

Podélným a příčným profilem obsahujícím nejméně staničení a výšky podrobných bodů profilu se pro účely tohoto ocenění rozumí výhradně geodetická část projektové dokumentace liniové stavby.

na obsah


6. Inženýrské sítě - zaměření, zobrazení, podklady od správce

Předávané výsledky (dílo):

 1. technická zpráva
 2. soubor grafických dat smluvně sjednaného formátu a struktury s popisem struktury dat
 3. dle požadavku kresba prvku na papíře (případně se stanoviskem správců inženýrských sítí k úplnosti a obsahové správnosti jednotlivých druhů inženýrských sítí)

Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka Měrná jednotka Cena
01 - Zaměření a zobrazení trasy inženýrské sítě do 300 m trasy sítě 4 400
každých dalších 100 m 900
02 - Obstarání podkladů z dokumentace správce sítě 1 inženýrská síť
(1 správce)
2 200
03 - Zobrazení trasy inženýrské sítě podle digitální dokumentace správce 1 inženýrská síť
(1 druh sítě)
150
04 - Zobrazení trasy inženýrské sítě podle analogové (papírové) dokumentace správce 100 m trasy sítě 310

Poznámky:

 1. Ceny se použijí pro zaměření a zobrazení tras stávajících inženýrských sítí pro účely projektování nových staveb nebo pro správu území. Geodetická dokumentace nových staveb inženýrských sítí se oceňuje podle bodu 10.
 2. V ceně položky 01 není zahrnuto zaměření a zobrazení polohopisu v okolí trasy inženýrské sítě.
 3. V ceně položky 01 není obsaženo vyhledání nebo vytyčení trasy podzemní inženýrské sítě správcem sítě.
 4. Cena položky 02 se použije v případě dokumentace, kterou nelze od správce sítě získat přes internetový portál správce.
 5. V ceně položky 02 není obsažen případný poplatek správci sítě za poskytnutí podkladů z dokumentace správce.

na obsah


7. Vytyčovací síť stavby nebo terénní úpravy

Předávané výsledky (dílo):

 1. technická zpráva
 2. značka v terénu nebo na objektu stabilizovaného (případně i signalizovaného) bodu
 3. seznam souřadnic a výšek bodů
 4. přehledný náčrt vytyčovací sítě
 5. dle požadavku geodetické údaje bodů

Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka Měrná jednotka Cena
01 - Vytyčovací síť povrchových objektů stavby nebo terénní úpravy - polohové a výškové zaměření a dokumentace 1 bod vytyčovací sítě 2 400
02 - Stabilizace bodu kamenným mezníkem M2 1 bod vytyčovací sítě 1570
03 - Stabilizace bodu mezníkem s plastovou hlavou 1 bod vytyčovací sítě 150
04 - Stabilizace bodu kovovým hřebem
8 x 100 mm s hlavou Ø 20 mm
1 bod vytyčovací sítě 40
05 - Signalizace bodu ochrannou tyčí 1 bod vytyčovací sítě 1070
06 - Vyhotovení geodetických údajů bodu 1 bod vytyčovací sítě 400

Poznámky:

 1. Stabilizace bodů vytyčovací sítě jinými než geodetickými značkami např. stabilizace betonovými bloky s nucenou centrací apod. není zeměměřickým výkonem - je stavebním dílem.
 2. V ceně není zahrnuto ověření výchozích (připojovacích) bodů.

na obsah


8. Vytyčení stavby nebo terénní úpravy

Předávané výsledky (dílo):

 1. protokol o vytyčení stavby nebo terénní úpravy včetně vytyčovacího náčrtu (jednoznačně určující polohu nebo výšku nebo obojí vytyčených bodů)
 2. značka v terénu nebo na objektu stabilizovaného (případně také signalizovaného) bodu
 3. značky v terénu nebo na objektu stabilizovaných zajišťovacích bodů

Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka Měrná jednotka Cena
01 - Vytyčení rodinného domu nebo jiné jednoduché stavby 1 jednoduchá stavba 4 800
02 - Vytyčení povrchových objektů stavby do 20 bodů 3 900
každý další bod 170
03 - Vytyčení objektu mostu do 10 bodů 3 900
každý další bod 260
04 - Vyhotovení vytyčovacího výkresu podle platné projektové dokumentace 1 bod 390
05 - Určení souřadnic vytyčovaných bodů podle platné projektové dokumentace 1 bod 70
06 - Určení výšek vytyčovaných bodů podle platné projektové dokumentace 1 bod 70

Poznámky:

 1. V cenách je obsažena běžná stabilizace bodu značkou (dřevěným kolíkem, nastřelovacím hřebem, železnou trubkou, roxorem apod.).
 2. V ceně položky 01 je obsaženo určení souřadnic vytyčovaných bodů podle platné projektové dokumentace a zajištění vytyčených bodů zajišťovacími body (značkami) nebo mírami na okolní objekty.
 3. Jednoduchou stavbou se ve smyslu stavebního zákona rozumí nejčastěji rodinný dům, garáž, malá provozovna apod.
 4. Je-li předmětem vytyčení rodinný dům a k němu příslušející samostatně stojící garáž, neoceňují se tyto jednoduché stavby samostatně, ale jako jedna jednoduchá stavba podle položky 01.
 5. Ceny položek 05 a 06 se použijí, pokud platná projektová dokumentace již neobsahuje souřadnice nebo výšky nebo obojí vytyčovaných bodů potřebné pro účely vytyčení. V případě platné projektové dokumentace dodané v digitální formě vyhotovené v závazném nebo jiném smluvně sjednaném referenčním systému jsou souřadnice nebo výšky vytyčovaných bodů považovány za určené (dané).
 6. Každá zvlášť vyžádaná kontrola vytyčení nebo opakované vytyčení se oceňuje samostatně jako nové vytyčení.

na obsah


9. Kontrolní nebo ověřovací měření objektů staveb

Předávané výsledky (dílo):

Protokol o kontrolním nebo ověřovacím měření jednoznačně určující tvar dílce, konstrukce nebo objektu a polohu nebo výšku nebo obojí kontrolně měřených bodů

Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka Měrná jednotka Cena
01 - Kontrolní nebo ověřovací měření povrchových objektů stavby do 20 bodů 3 900
každý další bod 170
02 - Kontrolní nebo ověřovací měření objektů mostů do 10 bodů 3 900
každý další bod 330

Poznámky:

 1. Kontrolním měřením se rozumí nezávislé měření pro stavebníka (investora stavby).
 2. Ověřovacím měřením se rozumí měření pro zhotovitele stavby pro ověření správnosti geometrických parametrů dokončené etapy stavební činnosti, u níž byla předepsána mezní odchylka.

na obsah


10. Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby nebo terénní úpravy

Předávané výsledky (dílo):

Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby nebo terénní úpravy

Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka Měrná jednotka Cena
01 - Zaměření a dokumentace povrchových objektů stavby do 20 bodů 4 800
každý další bod 90
02 - Zaměření a dokumentace objektů mostů do 20 bodů 5 500
každý další bod 170
03 - Zaměření a dokumentace trasy inženýrské sítě do 300 m trasy sítě 4 800
každých dalších 100 m 1 900
04 - Zaměření okolního polohopisu současně s dokumentovanou inženýrskou sítí 1 bod polohopisu 70
05 - Zaměření a dokumentace rodinného domu nebo jiné jednoduché stavby 1 jednoduchá stavba 4 400
06 - Zaměření a dokumentace rodinného domu nebo jiné jednoduché stavby navíc ke geometrickému plánu 1 jednoduchá stavba 700

Poznámky:

 1. Pro ocenění vyhotovení souborné geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby s prostorovou skladbou nebo plošné stavby nebo terénní úpravy ve formě mapy lze použít ocenění podle bodu 2 s použitím přiměřené cenové srážky.
 2. V ceně položek 05 a 06 je obsaženo předání dokumentace příslušnému orgánu obce přebírajícímu dokumentaci.
 3. Jednoduchou stavbou se ve smyslu stavebního zákona rozumí nejčastěji rodinný dům, garáž, malá provozovna apod.
 4. Je-li předmětem dokumentace zaměření rodinného domu a k němu příslušející samostatně stojící garáže, neoceňují se tyto jednoduché stavby samostatně, ale jako jedna jednoduchá stavba podle položky 05 nebo 06.

na obsah


11. Vytyčení hranice pozemku

Předávané výsledky (dílo):

Objednateli:

 1. v terénu stabilizované předepsané hraniční značky (mezníky, hřeby apod.)
 2. protokol o vytyčení hranice pozemku
 3. vytyčovací náčrt

Katastrálnímu úřadu:

 1. záznam podrobného měření změn
 2. kopie protokolu o vytyčení hranice pozemku
 3. kopie vytyčovacího náčrt

Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka Měrná jednotka Cena
01 - Vytyčení hranice pozemku do 100 m vytyčené hranice 7 200
každých dalších 100 m 2 900
02 - Stabilizace lomového bodu hranice
mezníkem s plastovou hlavou
1 lomový bod hranice 150
03 - Stabilizace lomového bodu hranice
kovovým hřebem 8x100 mm s hlavou Ø 20 mm
1 lomový bod hranice 40

Poznámka:

Výslednou cenou je součet ceny za vytyčení hranice pozemku (položka 01) a ceny za stabilizaci (označení) vytyčených lomových bodů hranice v terénu předepsanými hraničními znaky (položky 02 a 03).

na obsah


12. Geometrický plán

Předávané výsledky (dílo):

Objednateli:

 1. geometrický plán
 2. v terénu stabilizované předepsané hraniční značky (mezníky, hřeby apod.)
 3. případně protokol o vytyčení hranice pozemku a vytyčovací náčrt, souhlasné prohlášení o průběhu hranic pozemků, prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení nemovitosti

Katastrálnímu úřadu:

 1. geometrický plán
 2. záznam podrobného měření změn
 3. případně kopie protokolu o vytyčení hranice pozemku a vytyčovacího náčrtu

Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka Měrná jednotka Cena
01 - Geometrický plán pro vyznačení budovy
rodinného domu, garáže, jiné jednoduché stavby
1 jednoduchá stavba 4 800
02 - Geometrický plán pro vyznačení přístavby budovy
rodinného domu, garáže, jiné jednoduché stavby
1 jednoduchá stavba 4 800
03 - Geometrický plán pro vyznačení budovy nebo přístavby budovy jiné než jednoduché stavby do 100 m nové hranice 4 800
každých dalších 100 m 1 900
04 - Geometrický plán pro rozdělení pozemku nebo změnu hranice pozemku do 100 m nové hranice 5 400
každých dalších 100 m 2 100
05 - Geometrický plán pro vyznačení vodního díla nebo změny obvodu vodního díla do 100 m nové hranice 5 400
každých dalších 100 m 2 100
06 - Geometrický plán pro doplnění katastru o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem (obnovení pozemku) do 100 m nové hranice 7 200
každých dalších 100 m 2 900
07 - Geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků do 100 m hranice 7 200
každých dalších 100 m 2 900
08 - Geometrický plán pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti do 100 m opravené hranice 7 200
každých dalších 100 m 2 900
09 - Geometrický plán pro vymezení věcného břemene k části pozemku do 100 m hranice břemene 4 200
každých dalších 100 m 1 600
10 - Geometrický plán pro vymezení věcného břemene inženýrské sítě do 100 m trasy sítě 4 200
každých dalších 100 m 1 600
11 - Geometrický plán pro vymezení věcného břemene inženýrské sítě podle geodetické dokumentace skutečného provedení stavby sítě 100 m trasy sítě 2 900
12 - Ověřená kopie geometrického plánu 1 strana A4 12
13 - Stabilizace lomového bodu nové hranice
mezníkem s plastovou hlavou
1 lomový bod hranice 150
14 - Stabilizace lomového bodu nové hranice
kovovým hřebem 8x100 mm s hlavou Ø 20 mm
1 lomový bod hranice 40

Poznámky:

 1. Jednoduchou stavbou se ve smyslu stavebního zákona rozumí nejčastěji rodinný dům, garáž, malá provozovna apod.
 2. Je-li předmětem geometrického plánu vyznačení rodinného domu a k němu příslušející samostatně stojící garáže, neoceňují se tyto jednoduché stavby samostatně, ale jako jedna jednoduchá stavba.
 3. Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby inženýrské sítě, podle níž má být vyhotoven geometrický plán pro vyznačení věcného břemene inženýrské sítě, musí být ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
 4. Pokud se v terénu stabilizují (označují) lomové body nové nebo zpřesněné hranice pozemků předepsanými hraničními znaky, je výslednou cenou součet ceny za příslušný geometrický plán a ceny za stabilizaci (označení) hranic hraničními znaky (položky 13 a 14).

na obsah


13. Technicko-právní služby v katastru nemovitostí a v zeměměřictví

Předávané výsledky (dílo):

 1. všeobecné informace
 2. návrh na vklad práva k nemovitosti do katastru nemovitostí / ohlášení změny údajů o nemovitosti k zápisu do katastru nemovitostí / žádost o souhlas s dělením nebo scelením pozemku(ů) / žádost o vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu o dělení nebo scelení pozemku(ů)

Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka Měrná jednotka Cena
01 - Všeobecné informace - ZDARMA
02 - Návrh na vklad vlastnického nebo jiného věcného práva k nemovitosti do katastru nemovitostí 1 návrh 660
03 - Ohlášení změny údajů o nemovitostech k zápisu do katastru nemovitostí 1 ohlášení 440
04 - Žádost o souhlas s dělením nebo scelením pozemku(ů) 1 žádost 900
05 - Žádost o vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu o dělení nebo scelení pozemku(ů) 1 žádost 1 800

Poznámky:

 1. Všeobecnými informacemi se rozumí informace potřebné před uzavřením smlouvy o zeměměřické dílo nebo jednoduchá vysvětlení zeměměřické a katastrální problematiky podaná nejčastěji telefonicky nebo elektronickou poštou.
 2. Odborné konzultace zeměměřické a katastrální problematiky podaná odborníkům z oboru geodézie, kartografie a katastru nemovitostí se oceňují podle bodu 18.
 3. Návrhem na vklad vlastnického nebo jiného věcného práva k nemovitosti do katastru nemovitostí je např. návrh na vklad vlastnického nebo jiného věcného práva k pozemku nebo k budově, návrh na vklad prohlášení vlastníka budovy, návrh na vklad vlastnického nebo jiného věcného práva k bytu nebo nebytovému prostoru do katastru nemovitostí apod.
 4. Ohlášením změny údajů o nemovitosti k zápisu do katastru nemovitostí je např. ohlášení změny údajů o pozemku (změna druhu nebo způsobu využití pozemku, scelení pozemků, obnovení pozemku bývalé pozemkové evidence), ohlášení změny údajů o pozemku, jehož součástí se stala stavba (vyznačení nové budovy do katastru nemovitostí), ohlášení změny údajů o pozemku jehož součástí je stavba (vyznačení přístavby, odstranění stavby nebo její části, změna rozestavěné stavby na dokončenou, sloučení staveb, rozdělení stavby, přidělení čísla popisného nebo evidenčního, změna způsobu využití stavby), ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků do katastru nemovitostí apod.

na obsah


14. Hodinové a paušální sazby

Předávané výsledky (dílo):

Výsledky sjednané smlouvou o dílo nebo dohodou.

Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka Měrná jednotka Cena
01 - Výkon úředně oprávněného zeměměřického inženýra 1 hodina 700
02 - Výkon zeměměřického inženýra 1 hodina 550
03 - Výkon zeměměřického technika 1 hodina 450
04 - Výkon zeměměřického pomocníka (figuranta) 1 hodina 270
05 - 1 den činnosti měřické skupiny 1 den (8 hodin) 6 600
06 - 1/2 dne činnosti měřické skupiny 1/2 dne (4 hodiny) 4 400
07 - Doprava měřické skupiny 1 km 10
čas měřické skupiny strávený dopravou 1 hodina 330

Poznámky:

 1. Hodinovými nebo paušálními sazbami je možné sjednat ocenění služeb neobsažených v podstatné míře v žádném z bodů 1 až 13.
 2. Hodinovými nebo paušálními sazbami je možné sjednat celkové ocenění více různých služeb provedených v rámci jedné zakázky - např. služeb prováděných při uskutečňovaní stavby v rámci jednoho dne (1/2 dne).

na obsah


Etický kodex zeměměřiče - vybraná ustanovení

Zeměměřič při výkonu povolání dodržuje tyto základní normy etického chování:

 1. Odbornou činnost vykonává podle svého nejlepšího svědomí, aktuálních odborných znalostí a zkušeností, nepodjatě a nezávisle na vnějších vlivech. Odporuje nepoctivým a nezákonným zájmům a činnostem. Ve správním řízení nerozhoduje ve věcech, v nichž by byl podjatý v důsledku svých závazků nebo vztahů.
 2. Svou odbornou kvalifikaci si doplňuje a rozšiřuje studiem odborné literatury, aktuálních právních a technických předpisů a technologií. A to nejen z vlastního oboru, ale i z oborů souvisejících, například práva, stavebnictví, dopravy, energetiky, ekonomie a řízení, ekologie, historie a podobně. Podle potřeby studuje cizí jazyky. Podporuje vzájemnou komunikaci s odborníky jiných profesí.
 3. Základním cílem odborné činnosti je uspokojování potřeby objednatele. Jeho požadavek musí být jasně a jednoznačně formulován, zeměměřič má povinnost napomoci při této formulaci.
 4. Nepřijímá závazky, které nemůže splnit z důvodů nedostatečné kvalifikace, technického vybavení, časových nebo finančních možností a podobně. Nepožaduje nepoctivě vysokou či nízkou cenu.
 5. Nevstupuje do nepoctivých závazků a práv.
 6. Nesděluje neoprávněným osobám skutečnosti spojené s výkonem povolání.
 7. Všechny výsledky zeměměřické činnosti musí autor podepsat s uvedením spoluautorů nebo převzatých pramenů.
 8. Neodmítá spolupráci, je-li o ni požádán.
 9. Dobrou pověst a obecné uznání povolání zeměměřiče neohrozí neodborností, nekorektností a nepoctivým jednáním. Je si vědom, že při výkonu povolání reprezentuje svou profesi.

na obsah

© 2001-2018 Jan Polák, Petr Polák